Obchodní podmínky

Pro váš i náš klidný spánek.

GDPR ready

Podmínky používání služby Freelo

Ahoj!

Jsme Freelo Bay s.r.o., IČO 074 46 144, se sídlem Na Spravedlnosti 2853, Zelené Předměstí, Pardubice, 530 02, zapsaní u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 42420 a provozujeme službu Freelo (dále „služba“ nebo „Freelo“).

Službu poskytujeme pomocí webového rozhraní dostupného na www.freelo.cz a naší aplikace. Naše služba je určená výhradně pro podnikatele.

Na základě objednávky mezi sebou uzavřeme smlouvu o poskytování služeb, její součástí jsou i tyto podmínky. Pokud si spolu domluvíme něco odchylně od těchto podmínek, bude mít naše dohoda přednost.

1. Objednání služby Freelo

 1. Naši službu poskytujeme podnikatelům. Pokud chcete využívat službu jako fyzická osoba, souhlasem s těmito podmínkami stvrzujete, že ji budete využívat v souladu s jejím zamýšleným účelem – pro vaše obchodní, podnikatelské účely – tedy ne jako spotřebitel.
 2. Službu vám poskytneme na základě vámi provedené objednávky.
 3. V momentě doručení našeho potvrzení o poskytnutí služby nebo přímo samotnou aktivací služby je mezi námi uzavřena smlouva. Objednávku můžeme odmítnout.
 4. Při registraci do Freelo účtu nebo při vyplňování objednávky musíte uvádět správně a pravdivě veškeré údaje a při jakékoliv jejich změně je aktualizovat. Vámi uvedené údaje považujeme za správné.
 5. Pokud dojde ke vzniku pochybností o tom, kdo je smluvní stranou (objednatelem služby), a tedy čí jsou data do Freela vložená, považujeme za smluvní stranu podnikatele, z jehož platebního účtu byla služba uhrazena.

2. Rozsah používání Freela

 1. Pro vyzkoušení naší služby můžete vyzkoušet bezplatnou trial verzi. Po skončení trial verze můžete vybrat vhodný tarif a přejít na placenou verzi. Trial verzi může každý klient využít pouze jednou.
 2. Po časovém uplynutí trial verze (u placených tarifů) se vám aktivuje tarif zdarma (Free tarif), pokud si nevyberete jiný.
 3. Rozsah služby si zvolíte zakoupením příslušného tarifu.
 4. Pokud používáte Free tarif, máme právo i bez předchozího upozornění měnit rozsah poskytnuté služby. Máme také právo poskytování služby omezit nebo ukončit. Pokud nevykazujete aktivitu po dobu delší než 3 měsíce, můžeme veškerá data smazat.
 5. Tarif můžete změnit. Pokud však přejdete na nižší tarif, vezměte na vědomí, že dojde k omezení rozsahu služby a s tím spojené ztrátě dat.
 6. Službu můžete využívat po vámi předplacenou dobu podle zvoleného tarifu. Po uplynutí předplacené doby vám službu přehodíme do režimu Free tarifu.
 7. Službu a její funkcionality můžeme bez předchozího upozornění, zejména s ohledem na rozvoj služeb, upravovat a měnit.
 8. Nové funkcionality zařadíme do příslušných tarifů podle našeho uvážení. Není na ně právní nárok.
 9. Pokud některé funkce v budoucnu nově zpoplatníme (nebo změníme jejich cenu), budeme vás o tom informovat. Pokud nebudete s výší ceny souhlasit, máte právo službu ukončit ke dni uplynutí období předplacené služby.
 10. Pro používání Freela vám udělujeme nevýhradní licenční oprávnění, ale jen v rozsahu, který je nezbytný pro vaše užívání služby v souladu se smlouvou a obchodními podmínkami. Oprávnění je na období, po které máte zaplacenou službu.

3. Zakázané použití Freela

 1. Freelo nemůžete využívat pro jiné účely, než které jsme stanovili, zejména ne pro protiprávní nebo konkurenční účely. Pokud budete Freelo využívat pro získání konkurenční výhody (například využijete jedinečné principy, na kterých je Freelo postaveno), budete porušovat naše autorská práva a tyto podmínky, také může jít o nekalou soutěž.
 2. Pokud vám k tomu nedáme souhlas, nesmíte k Freelo přistupovat žádnými automatickými nástroji (např. používat boty, softwary a jiné podobné nástroje), pokud to nevyplývá ze samotné podstaty Freelo a jeho obvyklého využití (například API). Zakazujeme také jakkoliv zasahovat do běžného provozu služby, a to vč. jakýchkoliv útoků, změn TCP/IP protokolů nebo úmyslných přenosů nadměrného objemu dat, které mohou nadměrně zatížit infrastrukturu naší služby.
 3. Zakazujeme šíření jakýchkoliv virů nebo vyvíjení jiné protiprávní činnosti.
 4. Také zakazujeme provádění penetračních testů nebo analýz zranitelnosti softwarových nebo jiných našich služeb. Zakazujeme chování, které ohrožuje nebo omezuje nebo má jiný negativní vliv na stabilitu a dostupnost naší služby.
 5. Pokud nám během využívání naší služby poskytujete jakýkoliv obsah (např. osobní údaje, informace o objednávkách), máme za to, že máte právo jakýkoliv takový obsah nahrát a máte vyřešena veškerá práva třetích osob. Pokud nám tímto vaším jednáním vznikne škoda, můžeme ji po vás chtít uhradit.
 6. Na naše webové stránky, aplikaci, grafiku či další obsah se vztahují autorská práva. Jejich porušení monitorujeme a právně řešíme.

4. Platební podmínky

 1. Cena za poskytování Freela se liší podle zvoleného tarifu. Tarify najdete tady.
 2. Aktuální ceník je dostupný na webových stránkách Freela. Závazná je jeho aktuální podoba v momentě odeslání objednávky služby, případně v momentě prodloužení našich služeb.
 3. Cenu jde uhradit bezhotovostně (při úhradě služeb na rok dopředu) nebo platbou kartou online.
 4. Při provádění platby postupujte dle případných uvedených instrukcí u jednotlivých způsobů plateb.
 5. Cena je uhrazená okamžikem připsání příslušné částky na náš účet. Do té doby vám nemusíme využívání služby umožnit.
 6. Pro každou platbu vám vystavíme daňový doklad, který bude splňovat požadavky daňových a účetních předpisů. Daňový doklad (fakturu, případně zálohovou fakturu) vám pošleme na e-mailovu adresu, kterou jste uvedli v objednávce.
 7. Jsme plátci DPH.
 8. Služba je hrazena na principu tzv. opakovaných plateb:
 • po provedení první platby podle pokynů uvedených na webovém rozhraní vás požádáme o autorizaci nastavení platby
 • poté bude fixní platba (podle platného ceníku) probíhat ve zvolených intervalech (vždy k 30. dni od provedení první platby) bez nutnosti zadávání dalších údajů z vaší strany
 • pokud budete chtít platby ukončit, můžete nás o tom informovat kdykoliv prostřednictvím našeho kontaktního e-mailu nebo provedením volby ve vašem uživatelském účtu. Váš požadavek bez odkladu potvrdíme. Další platba se vám strhávat nebude.
 • opakované platby se ukončují i v případě, že vám vyprší platnost platební či kreditní karty
 • pokud budete chtít po ukončení opakovaných plateb tyto platby znovu obnovit, je nutné provést novou autorizaci
 • pokud by se vám platba strhla plata i poté, co jste požádali o ukončení, kontaktujte nás, obratem vše vyřešíme
 • pokud by u opakovaných plateb došlo ke změnám, dáme vám vědět prostřednictvím vašeho e-mailu.

5. Ukončení služby

 1. Využívání Freela můžete do budoucna kdykoliv ukončit, stačí váš účet zrušit v uživatelském rozhraní. V případě ukončení předplacené služby ale nemáte nárok na vrácení již zaplacené ceny ani její části.
 2. Pokud budete v prodlení s úhradou platby, které bude delší než 14 dnů, můžeme vám službu (a uživatelský účet) omezit nebo zrušit bez předchozího upozornění.
 3. Službu můžeme omezit nebo zrušit (odstoupením od smlouvy) bez nároku na vrácení zaplacené ceny, pokud:
 • ji využíváte k protiprávním účelům nebo způsobem proti dobrým mravům,
 • jí porušujete práva třetích osob,
 • podstatným způsobem nebo opakovaně porušujete naše smluvní podmínky,
 • porušujete právní předpisy,
 • neoprávněně využijete znalost o myšlenkách a principech, konfiguraci nebo použitých metodách, na kterých je Freelo založeno.

Omezení nebo odstoupení můžeme provést ihned, bez předchozího upozornění. Odstoupení nemá vliv na vaši povinnost zaplatit cenu za službu, kterou jsme vám zčásti nebo zcela poskytli. Odstoupení také nemá vliv na vaši odpovědnost za škodu, včetně nemajetkové újmy, případně jiná ustanovení, která z povahy věci mají i nadále zůstat v platnosti.

 1. Poskytování služby máme právo ze závažných důvodů ukončit, a to po předchozím písemném upozornění, které vám zašleme na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Dáme vám o tom vědět 2 měsíce dopředu. Taková situace může nastat například v případě ukončení provozu naší služby.
 2. Po zrušení účtu veškerý váš nahraný obsah ponecháme v záloze po dobu 1 roku. Na toto však není právní nárok. Pokud se pro návrat do služby nerozhodnete, obsah poté odstraníme, pokud se nedomluvíme na jiném postupu.
 3. Pokud účet nezrušíte, pouze se do něj dlouhodobě nepřihlásíte, smažeme data do 5 let od posledního přihlášení.

6. Náhrada škody

 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že je vaší odpovědností a tudíž my neodpovídáme zejména za to, že:
  • jste neměli právo do služby nahrát příslušný obsah (a to zejména z hlediska ochrany osobních údajů, vlastnického práva, autorského práva, nekalé soutěže, apod.) nebo že budeobsahzpřístupněn neoprávněným osobám/publiku;
  • nahraný obsah zasahuje do práv třetích osob;
  • nahraný obsah a práce s ním je v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy.
 2. Náš web, aplikace, služba a tedy i klientský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob nebo v případě výpadku služeb třetích stran nebo jiných událostí, které mohou být i na naší straně. V případě těchto odstávek neodpovídáme za případné škody. Vždy je však obratem řešíme. Pokud bychom sami způsobili výpadek služby po dobu delší jak 24 hodin, poskytneme vám slevu v poměrné výši k předplaceným hodinám za daný měsíc. Vedle této slevy ale žádné další odškodnění neposkytujeme.
 3. O plánovaných větších odstávkách vás budeme informovat v uživatelském účtu.
 4. Fungování naší služby závisí také na správném fungování služeb a zařízení třetích stran. Toto nemůžeme ovlivnit a proto, pokud díky třetím stranám nebude řádně fungovat naše služba, neneseme za to odpovědnost. vždy doporučujeme využívat nejnovější operační systémy a aktualizované prohlížeče.
 5. Myslete také na to, že v případě, že obsah vašeho účtu zpřístupníte třetím osobám, může dojít k užití (nebo změně či smazání) tohoto obsahu třetími stranami. Ani za toto nemůžeme nést odpovědnost. Držte svá data v bezpečí.
 6. Data a obsah zálohujeme. Přesto si zálohujte data i na vlastním uložišti.
 7. Pokud nám bude vaším porušením těchto podmínek způsobena škoda, zavazujete se ke spolupráci na snížení této škody a dále k odškodnění, a to včetně nemajetkové újmy.

7. Odpovědnost za vady

 1. Pokud máte za to, že služba, za které jste nám zaplatili, má vadu (rozsahem nebo kvalitou neodpovídá smluveným podmínkám), můžete uplatnit reklamaci v souladu se zákonem. Pokud je vada odstranitelná, můžete se domáhat nápravy nebo přiměřené slevy. Pokud vadu odstranit nejde, můžete chtít přiměřenou slevu.
 2. Reklamaci uplatněte na e-mail: info@freelo.io.
 3. K reklamaci, prosíme, uveďte popis závady, jakého účtu se závada týká a jak si přejete reklamaci vyřídit. Podíváme se na to.
 4. Pokud nám nahlásíte výpadky služby, máte při jejich řešení povinnost s námi komunikovat, reagovat na naše zprávy a dotazy, poskytnout nám informace a přístupy, které potřebujeme k vyřešení problému, bezodkladně, nejpozději do 2 dnů.
 5. Vezměte na vědomí, že neneseme odpovědnost za potíže se službou, které jsou na vaší straně. Tam patří zejména nesprávný zásah vás nebo vámi pověřených osob, služeb třetích stran, napadení serveru, hostingu, výpadky internetu, nefunkční technické vybavení, nefunkční nebo neaktualizovaný operační systém či program apod.

8. Závěrem

 1. Službu poskytujeme elektronicky, a tak s vámi budeme komunikovat také prostřednictvím online služeb a online komunikace. Proto pokud bude právní řád vyžadovat některé právní jednání písemně, budeme za písemnou formu považovat i komunikaci e-mailem. Doručení nastane okamžikem odeslání elektronické zprávy na příslušnou e-mailovou adresu adresáta. Vaše e-mailová adresa je ta, která je uvedená ve vašem uživatelském profilu, pokud se nedomluvíme jinak.
 2. Pro poskytnutí služby potřebujeme zpracovávat vaše osobní údaje. V rámci poskytnutí našich služeb budeme také zpracovávat osobní údaje, kterých jste tzv. správci. Součástí těchto podmínek je tedy i zpracovatelská smlouva v příloze.
 3. Službu můžeme kdykoliv upravovat, a to bez předchozího upozornění, a to i v případě, kdy mezi námi existuje smluvní vztah. Pokud taková změna zahrnuje i změnu řešení na vaší straně, je pro správnou funkčnost potřeba, abyste takovou změnu aplikovali.
 4. Tyto podmínky můžeme v nezbytném rozsahu měnit, a to hlavně kvůli změně zákonů nebo funkcí Freela. O větších změnách vás budeme informovat e-mailem, a to alespoň jeden měsíc před zamýšlenou účinností změny. Pokud do jednoho měsíce od oznámení nevyjádříte nesouhlas, budeme pokračovat v poskytování služeb za nových podmínek. Pokud dáte najevo svůj nesouhlas, po uplynutí předplacené služby bude náš smluvní vztah ukončen. Vyjádření nesouhlasu nemá vliv na splnění předchozích nesplněných závazků.
 5. Tyto podmínky se řídí českým právním řádem.
 6. Ustanovení § 2389a až § 2389u občanského zákoníku nepoužijeme.
 7. Jazykem naší komunikace je český, případně anglický jazyk.
 8. Nemůžete žádná práva a nároky vůči nám bez našeho souhlasu postoupit na třetí stranu.
 9. Pro případné spory jsou příslušné české soudy podle sídla poskytovatele služby Freelo.

Příloha: Zpracovatelská smlouva

Pokud je Freelo z pohledu nařízení GDPR zpracovatelem osobních údajů, kterých jste správci, platí pro Freelo tyto podmínky práce s daty (zpracovatelská smlouva):

 1. Freelo může pro klienta zpracovávat osobní údaje, které jsou umístěné ve Freelo nebo ke kterým má Freelo přístup z důvodu vývoje/zdokonalování/údržby služby pro klienta. Jsou to nejčastěji zaměstnanecké/zákaznické/dodavatelské údaje jako jméno, příjmení, fotografie, kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa), údaje, které uživatelé do Freela nahrají.
 2. Freelo osobní údaje zpracuje pouze za účelem poskytování své služby, pokud se nedomluvíme individuálně jinak. Údaje bude Freelo pro klienta zpracovávat po dobu poskytování svých Freelo služeb, ve kterých jsou data umístěna. Data jsou ve správě klienta a Freelo s nimi pracuje pouze na základě jeho pokynů, případně na základě pokynů orgánů veřejné moci (na základě právních předpisů).
 3. Freelo přijalo maximálně možná technická, organizační, bezpečnostní a další opatření, která zamezí neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, jejich změně, zničení, ztrátě či jinému neoprávněnému nakládání.
 4. Freelo zajistilo, aby zaměstnanci a jiné osoby pověřené ke zpracování údajů zpracovávaly údaje jen v rozsahu a za účelem plnění smlouvy a podle právních předpisů.
 5. Freelo se zavazuje na výzvu klienta opravit, aktualizovat, smazat nebo přemístit osobní údaje (v rámci funkcionalit služby).
 6. Freelo bude při plnění povinností podle nařízení GDPR postupovat s odbornou péčí.
 7. Freelo smí do zpracování osobních údajů zapojit dalšího zpracovatele, a to zejména poskytovatele IT služeb potřebných a aktuálně dostupných na trhu pro účely údržby, provozu a vývoje Freelo produktů a služeb, kteří splňují normy stanovené Evropskou unií, a to bez dodatečného výslovného konkrétního povolení klienta.
 8. V případě implementace jiné služby do Freelo produktu bere klient na vědomí a souhlasí s tím, že data bude zpracovávat poskytovatel takového služby (třetí strana) podle svých provozních podmínek.
 9. V případě ukončení poskytování Freelo služby (zrušení účtu), ve které jsou osobní údaje umístěné, Freelo přestane osobní údaje aktivně zpracovávat. Necháváme je většinou v zálohách ještě po dobu 1 roku, pokud byste si rozmysleli váš návrat. Potom je nenávratně mažeme, pokud právní předpisy nevyžadují jejich ponechání (například z důvodu trestního řízení apod.)
 10. Freelo se zavazuje zachovávat mlčenlivost o údajích, zejména je nesmí zveřejňovat, šířit, či předávat dalším osobám mimo osoby v zaměstnaneckém poměru nebo jiným oprávněným osobám. Freelo zajistí, aby také jeho zaměstnanci a jiné oprávněné osoby dodržovali závazek mlčenlivosti. Tato povinnost Freelo trvá i po skončení naší spolupráce.
 11. Freelo vám poskytne možnost přiměřeného auditu pro doložení toho, že splňuje svoje povinnosti týkající se zpracování. V takovém případě je potřeba dohodnout termín auditu nejméně 30 dnů předem, audit nesmí zasahovat do provozu Freela a náklady, které jsou s auditem spojené, hradí klient.
 12. Freelo je dále povinen zachovávat mlčenlivost o bezpečnostních opatřeních přijatých k zabezpečení ochrany osobních údajů, a to i po skončení naší spolupráce.