zpátky na web
← zpátky na seznam

Stav ukolu (otvoreny, v rieseni, pozastaveny, zatvoreny, ...)

Úkoly